Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นายพลวัฒน์    ใจวิสาร

รหัสนักศึกษา :
611320808
ชื่อ - สกุล :
นายพลวัฒน์   ใจวิสาร
Name :
Phonlawat    Jaivisan
เพศ :
ชาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ประเภทการศึกษา :
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
การหาดีเทอร์มิแนนต์และการแสดงเงื่อนไขการเป็นนอนซิงกูลาร์ของบาร์เบลกราฟรูปทั่วไป

บทคัดย่อ
Toppic
Finding the Determinants of Generalized Barbell Graphs and Proving the Condition of Generalized Barbell Graphs Being Non-Singular

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ไม่ผ่าน
ครั้งที่ลงทะเบียน :
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :
  ดาวน์โหลดเอกสาร (จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ

Back
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000