Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ

รหัสนักศึกษา :
601320823
ชื่อ - สกุล :
นางสาวสิริลักษณ์   ทิพย์สันเทียะ
Name :
Sirilak    Thipsantear
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ประเภทการศึกษา :
ชื่อเรื่อง
การวาดกราฟเชิงระนาบที่ฝังอยู่บนทรงห่วงยางของกราฟเคย์เลย์ผลบวก

บทคัดย่อ
Toppic
Drawing the toroidal of unitary addition Cayley graphs

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000