Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก

รหัสนักศึกษา :
601320817
ชื่อ - สกุล :
นายปิยะพงษ์   หอมกระโทก
Name :
Piyapong    Homkratok
เพศ :
ชาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
ประเภทการศึกษา :
โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างสื่อการแก้ปัญหาเรขาคณิต ในรูปแบบของภาษาไทย โดยใช้โปรแกรม GeoGebra โดยจะศึกษาการแก้ปัญหาเรขาคณิตจาก Youtube ซึ่งอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ แล้วนำมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบของภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
Toppic
Study Geometry from Youtube and Create Media From the program GeoGebra

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
1
ครั้งที่ขอสอบจบ :
2
วันที่สอบจบล่าสุด :
30 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000