Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นายมนตรี    แซ่ยั้ง

รหัสนักศึกษา :
601320816
ชื่อ - สกุล :
นายมนตรี   แซ่ยั้ง
Name :
Montree    Saeyang
เพศ :
ชาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
ประเภทการศึกษา :
ศึกษาบทความทางคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า

บทคัดย่อ
Toppic
Calculus & GeoGebra, an interesting partnership

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
1
ครั้งที่ขอสอบจบ :
1
วันที่สอบจบล่าสุด :
30 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000