Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นางสาวศรุตยา    บุญอินทร์

รหัสนักศึกษา :
601320810
ชื่อ - สกุล :
นางสาวศรุตยา    บุญอินทร์
Name :
Saruttaya    Boonin
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ประเภทการศึกษา :
ศึกษาบทความทางคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์  $ \frac{1}{x}+ \frac{2}{y}+ \frac{3}{z}= \frac{1}{2}$

บทคัดย่อ
         ในบทความนี้ เราได้หาผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มบวก ของสมการไดโอแฟนไทน์ $ \frac{1}{x}+ \frac{2}{y}+ \frac{3}{z}= \frac{1}{2}$
Toppic
Integral Solutions of the Diophantine Equation $ \frac{1}{x}+ \frac{2}{y}+ \frac{3}{z}= \frac{1}{2}$

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ไม่ผ่าน
ครั้งที่ลงทะเบียน :
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000