Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นางสาวอินทิราพร    ศิลารัตน์

รหัสนักศึกษา :
601320801
ชื่อ - สกุล :
นางสาวอินทิราพร   ศิลารัตน์
Name :
Intiraporn    Silarat
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ประเภทการศึกษา :
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
ระเบียบวิธีการทำซ้ำอันดับที่สามของ Muhammad และคณะ และการรวมแบบเชิงเส้น สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น

บทคัดย่อ
Toppic
Third order of Iterative Method of Muhammad et al. And Linear Combination for Solving Nonlinear Algebraic Equations

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000