Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์

รหัสนักศึกษา :
591320803
ชื่อ - สกุล :
นางสาวลักษิกา   สมศักดิ์
Name :
Luksika    Somsak
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
อาจารย์เสถียร ทีทา
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
อาจารย์เสถียร ทีทา
ประเภทการศึกษา :
โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ

บทคัดย่อ
        โครงงานเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูลที่ทำให้ความแปรปรวนมีค่าสูงสุด ศึกษาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดและความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงสุด เมื่อทราบค่าเฉลี่ย และศึกษาตัวอย่างของความแปรปรวนและความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงสุด
        ผลจากการศึกษา การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ เราได้สูตรการหาความแปรปรวนและความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ดังต่อไปนี้
        1. สูตรของความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุด
        ของประชากร คือ 
        ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
        2. สูตรของความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงสุด
        ของประชากร คือ
        ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
        3. สูตรของความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุด เมื่อทราบค่าเฉลี่ย 
        ของประชากร คือ
        ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
        4. สูตรของความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงสุด เมื่อทราบค่าเฉลี่ย
        ของประชากร คือ
        ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
Toppic
Finding the variance that has the highest value of any data set

Abtracts
        This project purpose To study, study the characteristics of the data that cause the highest variance, study the variance with the highest value and the standard deviation with the highest value when knowing the average and study the example of the variance and standard deviation which has the highest value.
        Results from the study finding the variance that has the highest value of any data set. We get the formula for finding the variance and standard deviation that has the highest value of any dataset. As follows:
        1. The formula for the variance that has the highest value.
        Of the population is 
        Of the samples is 
        2. The formula for the standard deviation that has the highest value.
        Of the population is 
        Of the samples is
        3. The formula for the variance that has the highest value when knowing the average.
        Of the population is 
        Of the samples is 
        4. The formula for the standard deviation that has the highest value when knowing the average.
        Of the population is 
        Of the samples is 
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ผ่านแล้ว (วันที่ 2020-02-25)
ครั้งที่ลงทะเบียน :
1
ครั้งที่ขอสอบจบ :
2
วันที่สอบจบล่าสุด :
23 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผลการสอบจบ :
ผ่านแล้ว
  ดาวน์โหลดเอกสาร (จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ

Back
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000