Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ

รหัสนักศึกษา :
571321020
ชื่อ - สกุล :
น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ
Name :
Mallika    Bunprasert
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ประเภทการศึกษา :
ศึกษาบทความคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI

บทคัดย่อ
Toppic
On t-Derivations of BCI-Algebras

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ไม่ผ่าน
ครั้งที่ลงทะเบียน :
0
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :
ผ่านแล้ว


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000