Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ นายณัฐพร    ทองรักษ์

รหัสนักศึกษา :
571321008
ชื่อ - สกุล :
นายณัฐพร   ทองรักษ์
Name :
Nattaporn    thongrak
เพศ :
ชาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ
ประเภทการศึกษา :
ศึกษาบทความคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่

บทคัดย่อ
Toppic
Computing the Determinants By Reducing The Orders By Four

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ไม่ผ่าน
ครั้งที่ลงทะเบียน :
0
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :
ผ่านแล้ว


Back
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000