Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ของ น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว

รหัสนักศึกษา :
571321003
ชื่อ - สกุล :
น.ส.สุวนันท์   มีแก้ว
Name :
Suwanan    Mekaew
เพศ :
หญิง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน :
  ข้อมูลรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ
ประเภทการศึกษา :
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่อง
การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า

บทคัดย่อ
Toppic
To find the series and serialized, geometry and length of the equilateral triangle-shaped area. Square Equilateral Pentagon Equilateral hexagons, and formulas for finding area n equilateral polygon

Abtracts
  ความก้าวหน้ารายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
การสอบหัวข้องานวิจัย :
ไม่ผ่าน
ครั้งที่ลงทะเบียน :
0
ครั้งที่ขอสอบจบ :
0
วันที่สอบจบล่าสุด :
ผลการสอบจบ :
ผ่านแล้ว
  ดาวน์โหลดเอกสาร (จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ

Back
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000