Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

[81]   ระบบปฎิบัติการคลังข้อสอบ O-Net 
          ::   นายนรวิทย์    ธารทาน   ::
[82]   ระเบียบวิธีการทำซ้ำอันดับที่สามของ Muhammad และคณะ และการรวมแบบเชิงเส้น สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   นางสาวอินทิราพร    ศิลารัตน์   ::
[83]   รากที่สองของเมทริกซ์มิติ 2*2 
          ::   น.ส.วนิดา    พินิจกุล   ::
[84]   รากที่สองของเมทิรกซ์กำลังสอง ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นายทัพพ์    แซ่ม้า   ::
[85]   ลำดับใหม่บนจำนวนนับกับผลบวกของลำดับ 
          ::   น.ส.กัญจนา    บุปผาอมรศรี   ::
[86]   วิธีการใหม่การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ $n \times n (n \geq 3)$ โดยลดขนาดดีเทอร์มิแนนต์ 2 อันดับ 
          ::   นายณรงค์ฤทธิ์    ศรีทัศน์   ::
[87]   วิธีการใหม่ในการหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ มิติ $3×3$ และ $4×4$ 
          ::   น.ส.พะนิดา    มานะสิงขร   ::
[88]   วิธีทั่วไปสำหรับตรวจสอบการหารลงตัว 
          ::   นางสาวกัลยรัตน์    ขำวงษ์   ::
[89]   วิธีใหม่ในการคำนวณหาดีเทอมิแนนต์ของเมทริกซ์มิติ $4 \times 4$ 
          ::   น.ส.สมพร    สิทธิแพทย์   ::
[90]   สมบัติบางประการของแลตทิซผลหาร 
          ::   น.ส.อัจฉราพร    เมทา   ::
[91]   สามเหลี่ยมพีทาโกรัส 
          ::   น.ส.อชิรญา    ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ   ::
[92]   สูตรสำหรับการแก้ลำดับ Fibonacci-Like 
          ::   น.ส.อนุสรา    กุณฑา   ::
[93]   อสมการสำหรับฟังก์ชันแกมมา 
          ::   น.ส.ธนพร    เต่าหอม   ::
[94]   อีกหนึ่งคุณสมบัติของเศษส่วนลัคกี้บางเศษส่วน 
          ::   น.ส.พิกุลแก้ว    มืดอินทร์   ::
[95]   เกมปริศนาตัวเลข 
          ::   นางสาวสายธาร    อินทพงษ์   ::
[96]   เจนเนอรัลไลซ์(f,x)-เดริเวชันในแลตทิซ 
          ::   นายรักกิจ    ช้างจั่น   ::
[97]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชันทางขวาของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   น.ส.สุรีรัตน์    เที่ยงแท้   ::
[98]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชั่นของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   น.ส.นุสรา    เนตรภู่   ::
[99]   เดริเวชันของพีชคณิตบี 
          ::   น.ส.ณัฐณิชา    ชื่นอุทัย   ::
[100]   เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   นายกฤติพงศ์    สุวรรณเวช   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000