Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[61]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ k-ไซคลิครูปโซ่ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320825  ::  นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ   ::
[62]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีท ไบพาร์ไทต์กราฟ $K_{4,4}$  
          ::   581320822  ::  น.ส.เบญจวรรณ    แก้วลือไชย   ::
[63]   ข้อสังเกตบนทฤษฎีบทค่ากลาง  
          ::   551321024  ::  นายนัฐพงษ์    บุญอาจ   ::
[64]   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำดับฟีโบนักชีอันดับห้าและสมบัติบางประการ  
          ::   581320819  ::  นายอนุชา    สุดสา   ::
[65]   ความน่าจะเป็นที่นำไปสู่ดีเทอร์มิแนนต์ด้วยจำนวนเต็ม  
          ::   551321037  ::  นายวรากร    ภักดีลุน   ::
[66]   คอมพลีเมนต์ของกราฟทรีและยูนิไซคลิคที่เป็นซุปเปอร์เอดจ์- เมจิค  
          ::   571321030  ::  น.ส.กมลรัตน์    แสวงสินธ์   ::
[67]   จำนวนแลตทีสโซ่เอนโดมอร์ฟิซึมแบบวิถีทางเดียว  
          ::   551321008  ::  น.ส.วิทิตา    สำลีดี   ::
[68]   ชาวกรีกโบราณนำเสนอ:ตรีโกณมิติเชิงเหตุผล  
          ::   581320820  ::  น.ส.ชาลิสา    ชูชื่น   ::
[69]   ฐานข้อมูลของงานวิจัยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
          ::   591320808  ::  นางสาวทับทิม    สุขทรัพย์   ::
[70]   ดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ประชิดของกราฟ  
          ::   551321007  ::  น.ส.ศศิวิมล    ศรีนวล   ::
[71]   ทฤษฎีค่าเฉลี่ยของโคชีที่เกี่ยวข้องกับ n ฟังก์ชัน  
          ::   571321038  ::  น.ส.สุทธิดา    พุทธรัตน์   ::
[72]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางกึ่งมุมฉากบริบูรณ์  
          ::   581320821  ::  นายเสาวภาค    จันทร์เอี่ยม   ::
[73]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางกึ่งมุมฉากแบบบีบริบูรณื  
          ::   581320806  ::  น.ส.สุพัตรา    โค้วมณี   ::
[74]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางมุมฉากบางส่วน  
          ::   581320803  ::  น.ส.นัฐมล    อ้นมะณี   ::
[75]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางมุมฉากแบบบีบางส่วน  
          ::   581320802  ::  น.ส.ศศิมา    เกษทรัพย์   ::
[76]   ประสิทธิภาพของเกมบิงโกตรรกศาสตร์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
          ::   601320819  ::  นางสาววรางคณา    ไกรกิจราษฎร์   ::
[77]   ประสิทธิภาพของเกมปริศนาตัวเลข โดยใช้โปรแกรม Electron ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320802  ::  นางสาวสายธาร    อินทพงษ์   ::
[78]   ปริภูมิอิงระยะทางแบบ B-มุมฉากและทฤษฎีบทจุดตรึง ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320818  ::  นาสาวมุธิตา    ชะดาจันทร์   ::
[79]   ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง  
          ::   561321014  ::  นายสาธิต    เสือด้วง   ::
[80]   ปัญหาเลขคณิตที่น่าสนใจ  
          ::   551321042  ::  นายไพโรจน์    ยอดคีรี   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000