Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[41]   การหาความแปรปรวนของอนุกรมกำลัง  
          ::   571321035  ::  น.ส.ชนิกานต์    เต็มศิริรักษ์   ::
[42]   การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320803  ::  นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์   ::
[43]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
          ::   591320809  ::  นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[44]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$   
          ::   591320816  ::  นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[45]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$  
          ::   571321001  ::  น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[46]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ $K_n \cup S_3$  
          ::   561321022  ::  น.ส.นิศาชล    ปันแสน   ::
[47]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3  
          ::   551321009  ::  น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[48]   การหาดีเทอร์มิแนนต์และการแสดงเงื่อนไขการเป็นนอนซิงกูลาร์ของบาร์เบลกราฟรูปทั่วไป   
          ::   611320808  ::  นายพลวัฒน์    ใจวิสาร   ::
[49]   การหารดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ด้วยจำนวนเต็ม  
          ::   571321010  ::  น.ส.ณัฐรินีย์    เลิศล้ำวารี   ::
[50]   การหารลงตัวโดยตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 9  
          ::   551321034  ::  น.ส.เจนิสา    เจนสาริกรณ์   ::
[51]   การหารูปสามเหลี่ยมในจินตนาการ  
          ::   551321015  ::  น.ส.ศิมาภรณ์    อุบัติ   ::
[52]   การหาลักษณะเฉพาะของ ซุปเปอร์เอดจ์-เมจิค $r$−เรกูลาร์กราฟ อันดับ $6$  
          ::   581320824  ::  น.ส.อพิยดา    ต๊ะศรี   ::
[53]   การหาลักษณะเฉพาะของแฮมิลโทเนียนเวียลกราฟกับการลบเส้น  
          ::   581320829  ::  น.ส.อรวรรณ    มาวาลย์   ::
[54]   การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า  
          ::   571321003  ::  น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว   ::
[55]   การหาวันของวันที่  
          ::   571321014  ::  นายเกียรติศักดิ์    ศรีเมฆมาศ   ::
[56]   การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลบางลักษณะ  
          ::   591320805  ::  นางสาววิไลพร    พูลลาภ   ::
[57]   การหาสูตรทั่วไปของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน n หน่วย  
          ::   581320815  ::  น.ส.อรัณน์ยา    สิงห์เรือง   ::
[58]   การแก้สมการพหุนามกำลังหก  
          ::   571321007  ::  น.ส.เสาวลักษณ์    แซ่ย้าง   ::
[59]   การแปลงแบบ fq ของพีชคณิตแบบ B  
          ::   591320821  ::  นางสาวพรชิตา    เพ็งยิ้ม   ::
[60]   ขั้นตอนวิธีการหาจำนวนเดริเวชันบนแลตทิซโซ่  
          ::   571321002  ::  นายชลันธร    คงอินทร์   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000