Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

[41]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
          ::   นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[42]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$  
          ::   นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[43]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$ 
          ::   น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[44]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ $K_n \cup S_3$ 
          ::   น.ส.นิศาชล    ปันแสน   ::
[45]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3 
          ::   น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[46]   การหารดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ด้วยจำนวนเต็ม 
          ::   น.ส.ณัฐรินีย์    เลิศล้ำวารี   ::
[47]   การหารูปสามเหลี่ยมในจินตนาการ 
          ::   น.ส.ศิมาภรณ์    อุบัติ   ::
[48]   การหาลักษณะเฉพาะของ ซุปเปอร์เอดจ์-เมจิค $r$−เรกูลาร์กราฟ อันดับ $6$ 
          ::   น.ส.อพิยดา    ต๊ะศรี   ::
[49]   การหาลักษณะเฉพาะของแฮมิลโทเนียนเวียลกราฟกับการลบเส้น 
          ::   น.ส.อรวรรณ    มาวาลย์   ::
[50]   การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า 
          ::   น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว   ::
[51]   การหาวันของวันที่ 
          ::   นายเกียรติศักดิ์    ศรีเมฆมาศ   ::
[52]   การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลบางลักษณะ 
          ::   นางสาววิไลพร    พูลลาภ   ::
[53]   การหาสูตรทั่วไปของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน n หน่วย 
          ::   น.ส.อรณัญช์    สิงห์เรือง   ::
[54]   การแก้สมการพหุนามกำลังหก 
          ::   น.ส.เสาวลักษณ์    แซ่ย้าง   ::
[55]   การแปลงแบบ fq ของพีชคณิตแบบ B 
          ::   นางสาวพรชิตา    เพ็งยิ้ม   ::
[56]   ขั้นตอนวิธีการหาจำนวนเดริเวชันบนแลตทิซโซ่ 
          ::   นายชลันธร    คงอินทร์   ::
[57]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ k-ไซคลิครูปโซ่ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ   ::
[58]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีท ไบพาร์ไทต์กราฟ $K_{4,4}$ 
          ::   น.ส.เบญจวรรณ    แก้วลือไชย   ::
[59]   ข้อสังเกตบนทฤษฎีบทค่ากลาง 
          ::   นายนัฐพงษ์    บุญอาจ   ::
[60]   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำดับฟีโบนักชีอันดับห้าและสมบัติบางประการ 
          ::   นายอนุชา    สุดสา   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000