Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[21]   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
          ::   571321037  ::  นายอนุรักษ์    วิชัยเกษ   ::
[22]   การพิสูจน์ทฤษฎีบทใหม่โดยใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์  
          ::   571321006  ::  น.ส.อาทิมา    ศิริยั่งยืน   ::
[23]   การพิสูจน์อย่างง่ายของ ...... และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง  
          ::   551321005  ::  นายธุวนันท์    แต้มดื่ม   ::
[24]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอน ที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320811  ::  นางสาวดลยา    อยู่กรัด   ::
[25]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คลาซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320804  ::  นางสาวเบญจพร    เสือคำรณ   ::
[26]   การรวมแบบคอนเวกซ์ผลบนต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321002  ::  น.ส.สุมณฑา    เที่ยงดี   ::
[27]   การวางนัยทั่วไปของการคูณของลำดับฟีโบนักชีคู่และสมบัติบางประการ   
          ::   591320802  ::  นางสาวธมลวรรณ    สิงหราช   ::
[28]   การวาดกราฟเชิงระนาบที่ฝังอยู่บนทรงห่วงยางของกราฟเคย์เลย์ผลบวก  
          ::   601320823  ::  นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ   ::
[29]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด  
          ::   591320826  ::  นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[30]   การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า   
          ::   601320816  ::  นายมนตรี    แซ่ยั้ง   ::
[31]   การศึกษาวิธีหาค่าความแปรปรวนในกรณีข้อมูลเป็นลำดับเลขคณิตและกรณีข้อมูลประกอบด้วยค่าสองค่าคือ a,b เมือ aและb เป็นจำนวนเต็ม และ a น้อยกว่า b  
          ::   561321016  ::  น.ส.สุทธินันท์    มังหลง   ::
[32]   การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320817  ::  นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก   ::
[33]   การศึกษาเรขาคณิตสำหรับการสร้างนวัตกรรมแทนแกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Geogebra  
          ::   591320807  ::  นางสาวนวพร    หารประชุม   ::
[34]   การศึกษาเอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์ของบาร์เบลกราฟ  
          ::   611320819  ::  นางสาวบวรรัตน์    โสมศรี   ::
[35]   การศึกษาแบบจำลองเกรย์ GM(1,1)ในการทำนายอนุกรมเวลาและการประยุกต์  
          ::   551321018  ::  นายสุทธิศักดิ์    สุทธิ   ::
[36]   การศึกษาโจทย์ปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
          ::   591320829  ::  นายทศวรรต    รัตรดา   ::
[37]   การสร้างนวัตกรรมแทนแกรมรูปวงกลมและรูปไข่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra   
          ::   611320824  ::  นางสาวรัตนาภรณ์    แสนหาญชัย   ::
[38]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK  
          ::   551321017  ::  นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[39]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320817  ::  นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[40]   การหาความเเปรปรวนร่วมของข้อมูลบางลักษณะ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320819  ::  นางสาวพรไพลิน    พ่วงเฟื่อง   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000