Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[101]   สูตรสำหรับการแก้ลำดับ Fibonacci-Like  
          ::   571321021  ::  น.ส.อนุสรา    กุณฑา   ::
[102]   อสมการสำหรับฟังก์ชันแกมมา  
          ::   551321038  ::  น.ส.ธนพร    เต่าหอม   ::
[103]   อีกหนึ่งคุณสมบัติของเศษส่วนลัคกี้บางเศษส่วน  
          ::   561321007  ::  น.ส.พิกุลแก้ว    มืดอินทร์   ::
[104]   เจนเนอรัลไลซ์(f,x)-เดริเวชันในแลตทิซ  
          ::   561321011  ::  นายรักกิจ    ช้างจั่น   ::
[105]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชันทางขวาของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321036  ::  น.ส.สุรีรัตน์    เที่ยงแท้   ::
[106]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชั่นของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321011  ::  น.ส.นุสรา    เนตรภู่   ::
[107]   เดริเวชันของพีชคณิตบี  
          ::   581320810  ::  น.ส.ณัฐณิชา    ชื่นอุทัย   ::
[108]   เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321033  ::  นายกฤติพงศ์    สุวรรณเวช   ::
[109]   เดริเวชันทางซ้ายของพีชคณิตBci  
          ::   571321029  ::  นายวิทยา    จันแก้วปง   ::
[110]   เดริเวชันพีชคณิต BCI  
          ::   571321026  ::  ชนาภัทร    โปธิ   ::
[111]   เดริเวชันในแลตทิซ  
          ::   561321013  ::  น.ส.รุ่งกานต์    อินพหล   ::
[112]   เดริเวชั่นทางขวาของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321013  ::  น.ส.อารีย์    ปองผาติพร   ::
[113]   เรื่อง จำนวน N-เตตระคิวบ์ ที่มากที่สุดในกล่อง N และลูกบาศก์ N กับจำนวนโดมิโน่และคู่โดมิโน่ที่น้อยที่สุดในลูกบาศก์ N  
          ::   571321019  ::  น.ส.นิรชา    กุลปริญา   ::
[114]   เสถียรภาพของระบบสมการเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยการปรับปรุงอสมการเชิงปริพันธ์  
          ::   611320827  ::  นายวีระชัย    เลิศบุญการกิจ   ::
[115]   เสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320824  ::  นางสาวนริศรินทร์    พันอ้น   ::
[116]   เอกลักษณ์สำหรับตัวประกอบร่วมของเลขฟีโบนักชีและเลขลูคัส  
          ::   561321002  ::  น.ส.จิราภา    สุขโต   ::
[117]   เอฟ-เดริเวชันของแลตทิซ  
          ::   561321001  ::  น.ส.วิภาดา    มาน้อย   ::
[118]   แบบฟอร์ม Latex สำหรับการทำรูปเล่ม รายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   500  ::  อาจารย์นิรุตติ์    พิพรรธนจินดา   ::
[119]   แฟนพันธุ์แท้ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
          ::   611320812  ::  นายณรงค์ศักย์    บุบผา   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000