Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[1]   การนับรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุม ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320801  ::  นางสาวพัชราพรรณ    วันทุมมา   ::
[2]   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
          ::   571321037  ::  นายอนุรักษ์    วิชัยเกษ   ::
[3]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอน ที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320811  ::  นางสาวดลยา    อยู่กรัด   ::
[4]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คลาซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320804  ::  นางสาวเบญจพร    เสือคำรณ   ::
[5]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด  
          ::   591320826  ::  นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[6]   การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า   
          ::   601320816  ::  นายมนตรี    แซ่ยั้ง   ::
[7]   การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320817  ::  นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก   ::
[8]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK  
          ::   551321017  ::  นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[9]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320817  ::  นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[10]   การหาความเเปรปรวนร่วมของข้อมูลบางลักษณะ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320819  ::  นางสาวพรไพลิน    พ่วงเฟื่อง   ::
[11]   การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320803  ::  นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์   ::
[12]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
          ::   591320809  ::  นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[13]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$   
          ::   591320816  ::  นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[14]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$  
          ::   571321001  ::  น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[15]   การหารลงตัวโดยตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 9  
          ::   551321034  ::  น.ส.เจนิสา    เจนสาริกรณ์   ::
[16]   การหาลักษณะเฉพาะของ ซุปเปอร์เอดจ์-เมจิค $r$−เรกูลาร์กราฟ อันดับ $6$  
          ::   581320824  ::  น.ส.อพิยดา    ต๊ะศรี   ::
[17]   การหาลักษณะเฉพาะของแฮมิลโทเนียนเวียลกราฟกับการลบเส้น  
          ::   581320829  ::  น.ส.อรวรรณ    มาวาลย์   ::
[18]   การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า  
          ::   571321003  ::  น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว   ::
[19]   การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลบางลักษณะ  
          ::   591320805  ::  นางสาววิไลพร    พูลลาภ   ::
[20]   การแปลงแบบ fq ของพีชคณิตแบบ B  
          ::   591320821  ::  นางสาวพรชิตา    เพ็งยิ้ม   ::
[1-20] [21-40]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000