Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[1]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ k-ไซคลิครูปโซ่ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320825  ::  นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ   ::
[2]   คอมพลีเมนต์ของกราฟทรีและยูนิไซคลิคที่เป็นซุปเปอร์เอดจ์- เมจิค  
          ::   571321030  ::  น.ส.กมลรัตน์    แสวงสินธ์   ::
[3]   เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321033  ::  นายกฤติพงศ์    สุวรรณเวช   ::
[4]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด  
          ::   591320826  ::  นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[5]   ลำดับใหม่บนจำนวนนับกับผลบวกของลำดับ  
          ::   571321012  ::  น.ส.กัญจนา    บุปผาอมรศรี   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321003  ::  นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[7]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3  
          ::   551321009  ::  น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[8]   วิธีทั่วไปสำหรับตรวจสอบการหารลงตัว  
          ::   601320829  ::  นางสาวกัลยรัตน์    ขำวงษ์   ::
[9]   ผลเฉลยของเกมนับต่อ  
          ::   571321031  ::  นายกิติศักดิ์    แซ่จ้าง   ::
[10]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
          ::   591320809  ::  นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[11]   สูตรตรีโกณมิติกับการอธิบายแบบจีโอจีบรา และการนำไปประยุกต์ใช้  
          ::   611320802  ::  นางสาวจิตติมา    อินทะเรืองศร   ::
[12]   เอกลักษณ์สำหรับตัวประกอบร่วมของเลขฟีโบนักชีและเลขลูคัส  
          ::   561321002  ::  น.ส.จิราภา    สุขโต   ::
[13]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321012  ::  น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[14]   การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง  
          ::   601320803  ::  นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์   ::
[15]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320817  ::  นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[16]   เดริเวชันพีชคณิต BCI  
          ::   571321026  ::  ชนาภัทร    โปธิ   ::
[17]   การหาความแปรปรวนของอนุกรมกำลัง  
          ::   571321035  ::  น.ส.ชนิกานต์    เต็มศิริรักษ์   ::
[18]   ขั้นตอนวิธีการหาจำนวนเดริเวชันบนแลตทิซโซ่  
          ::   571321002  ::  นายชลันธร    คงอินทร์   ::
[19]   ชาวกรีกโบราณนำเสนอ:ตรีโกณมิติเชิงเหตุผล  
          ::   581320820  ::  น.ส.ชาลิสา    ชูชื่น   ::
[20]   วิธีการใหม่การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ $n \times n (n \geq 3)$ โดยลดขนาดดีเทอร์มิแนนต์ 2 อันดับ  
          ::   571321015  ::  นายณรงค์ฤทธิ์    ศรีทัศน์   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000