Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[1]   แบบฟอร์ม Latex สำหรับการทำรูปเล่ม รายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   500  ::  อาจารย์นิรุตติ์    พิพรรธนจินดา   ::
[2]   การรวมแบบคอนเวกซ์ผลบนต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321002  ::  น.ส.สุมณฑา    เที่ยงดี   ::
[3]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321003  ::  นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[4]   การพิสูจน์อย่างง่ายของ ...... และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง  
          ::   551321005  ::  นายธุวนันท์    แต้มดื่ม   ::
[5]   สมบัติบางประการของแลตทิซผลหาร  
          ::   551321006  ::  น.ส.อัจฉราพร    เมทา   ::
[6]   ดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ประชิดของกราฟ  
          ::   551321007  ::  น.ส.ศศิวิมล    ศรีนวล   ::
[7]   จำนวนแลตทีสโซ่เอนโดมอร์ฟิซึมแบบวิถีทางเดียว  
          ::   551321008  ::  น.ส.วิทิตา    สำลีดี   ::
[8]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3  
          ::   551321009  ::  น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[9]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชั่นของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321011  ::  น.ส.นุสรา    เนตรภู่   ::
[10]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321012  ::  น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[11]   เดริเวชั่นทางขวาของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321013  ::  น.ส.อารีย์    ปองผาติพร   ::
[12]   การหารูปสามเหลี่ยมในจินตนาการ  
          ::   551321015  ::  น.ส.ศิมาภรณ์    อุบัติ   ::
[13]   การปรับปรุงวิธีนิวตัน โดยอันดับการลู่เข้าเป็นสาม  
          ::   551321016  ::  น.ส.สุณิศา    กันเมืองเวียง   ::
[14]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK  
          ::   551321017  ::  นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[15]   การศึกษาแบบจำลองเกรย์ GM(1,1)ในการทำนายอนุกรมเวลาและการประยุกต์  
          ::   551321018  ::  นายสุทธิศักดิ์    สุทธิ   ::
[16]   การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ $4 \times 4$ โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์  
          ::   551321021  ::  น.ส.รุ่งนภา    สุวิพันธ์   ::
[17]   ข้อสังเกตบนทฤษฎีบทค่ากลาง  
          ::   551321024  ::  นายนัฐพงษ์    บุญอาจ   ::
[18]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
          ::   551321026  ::  นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[19]   เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321033  ::  นายกฤติพงศ์    สุวรรณเวช   ::
[20]   การหารลงตัวโดยตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 9  
          ::   551321034  ::  น.ส.เจนิสา    เจนสาริกรณ์   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000