Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-10000]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

[1]   0-คอมมิวเททิฟ พีชคณิต B 
          ::   น.ส.โชติมณี    เนื้อไม้   ::
[2]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
          ::   นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[3]   f-เดริเวชันของพีชคณิต BCI 
          ::   น.ส.อรดา    ขัดพูล   ::
[4]   Methawee 
          ::   นางสาวเมธาวี    คงอรุณ   ::
[5]   Multiplicative Calculus and it's Applications 
          ::   นายณัฐวัตร    ครุธพันธ์   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI 
          ::   น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ   ::
[7]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[8]   การกระจาย4/nไปยังเศษส่วนอียิปต์ 3 ยูนิตแฟรกชัน 
          ::   น.ส.เพียงรวี    พะโยม   ::
[9]   การขยาย 3/n ไปยังอียิปเตี่ยนแฟรกชัน3พจน์ 
          ::   น.ส.ผกาวรรณ    พูลสวัสดิ์   ::
[10]   การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่ 
          ::   นายณัฐพร    ทองรักษ์   ::
[11]   การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ $4 \times 4$ โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์ 
          ::   น.ส.รุ่งนภา    สุวิพันธ์   ::
[12]   การนับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด 
          ::   น.ส.ณัฐมน    ครุชพันธ์   ::
[13]   การนับรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุม ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวพัชราพรรณ    วันทุมมา   ::
[14]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมทายวันเกิด 
          ::   น.ส.อารีรัตน์    กลมคีรี   ::
[15]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมส์ทายวันเกิด 
          ::   นายวรัญชิต    แซ่ย่าง   ::
[16]   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจุดตรึงของบานาคในจำนวนจริง 
          ::   น.ส.ศิริลักษณ์    สุนทรศักดิ์สิทธิ์   ::
[17]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[18]   การปรับปรุงวิธีนิวตัน โดยอันดับการลู่เข้าเป็นสาม 
          ::   น.ส.สุณิศา    กันเมืองเวียง   ::
[19]   การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง 
          ::   นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์   ::
[20]   การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมหาคำตอบเกม 24 และ เกม 180 IQ ด้วยภาษา Python 
          ::   นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม   ::
[21]   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
          ::   นายอนุรักษ์    วิชัยเกษ   ::
[22]   การพิสูจน์ทฤษฎีบทใหม่โดยใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์ 
          ::   น.ส.อาทิมา    ศิริยั่งยืน   ::
[23]   การพิสูจน์อย่างง่ายของ ...... และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 
          ::   นายธุวนันท์    แต้มดื่ม   ::
[24]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอน ที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวดลยา    อยู่กรัด   ::
[25]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คลาซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวเบญจพร    เสือคำรณ   ::
[26]   การรวมแบบคอนเวกซ์ผลบนต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   น.ส.สุมณฑา    เที่ยงดี   ::
[27]   การวางนัยทั่วไปของการคูณของลำดับฟีโบนักชีคู่และสมบัติบางประการ  
          ::   นางสาวธมลวรรณ    สิงหราช   ::
[28]   การวาดกราฟเชิงระนาบที่ฝังอยู่บนทรงห่วงยางของกราฟเคย์เลย์ผลบวก 
          ::   นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ   ::
[29]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด 
          ::   นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[30]   การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า  
          ::   นายมนตรี    แซ่ยั้ง   ::
[31]   การศึกษาวิธีหาค่าความแปรปรวนในกรณีข้อมูลเป็นลำดับเลขคณิตและกรณีข้อมูลประกอบด้วยค่าสองค่าคือ a,b เมือ aและb เป็นจำนวนเต็ม และ a น้อยกว่า b 
          ::   น.ส.สุทธินันท์    มังหลง   ::
[32]   การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก   ::
[33]   การศึกษาเรขาคณิตสำหรับการสร้างนวัตกรรมแทนแกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Geogebra 
          ::   นางสาวนวพร    หารประชุม   ::
[34]   การศึกษาแบบจำลองเกรย์ GM(1,1)ในการทำนายอนุกรมเวลาและการประยุกต์ 
          ::   นายสุทธิศักดิ์    สุทธิ   ::
[35]   การศึกษาโจทย์ปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
          ::   นายทศวรรต    รัตรดา   ::
[36]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK 
          ::   นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[37]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[38]   การหาความเเปรปรวนร่วมของข้อมูลบางลักษณะ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวพรไพลิน    พ่วงเฟื่อง   ::
[39]   การหาความแปรปรวนของอนุกรมกำลัง 
          ::   น.ส.ชนิกานต์    เต็มศิริรักษ์   ::
[40]   การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์   ::
[41]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
          ::   นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[42]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$  
          ::   นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[43]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$ 
          ::   น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[44]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ $K_n \cup S_3$ 
          ::   น.ส.นิศาชล    ปันแสน   ::
[45]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3 
          ::   น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[46]   การหารดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ด้วยจำนวนเต็ม 
          ::   น.ส.ณัฐรินีย์    เลิศล้ำวารี   ::
[47]   การหารูปสามเหลี่ยมในจินตนาการ 
          ::   น.ส.ศิมาภรณ์    อุบัติ   ::
[48]   การหาลักษณะเฉพาะของ ซุปเปอร์เอดจ์-เมจิค $r$−เรกูลาร์กราฟ อันดับ $6$ 
          ::   น.ส.อพิยดา    ต๊ะศรี   ::
[49]   การหาลักษณะเฉพาะของแฮมิลโทเนียนเวียลกราฟกับการลบเส้น 
          ::   น.ส.อรวรรณ    มาวาลย์   ::
[50]   การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า 
          ::   น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว   ::
[51]   การหาวันของวันที่ 
          ::   นายเกียรติศักดิ์    ศรีเมฆมาศ   ::
[52]   การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลบางลักษณะ 
          ::   นางสาววิไลพร    พูลลาภ   ::
[53]   การหาสูตรทั่วไปของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน n หน่วย 
          ::   น.ส.อรณัญช์    สิงห์เรือง   ::
[54]   การแก้สมการพหุนามกำลังหก 
          ::   น.ส.เสาวลักษณ์    แซ่ย้าง   ::
[55]   การแปลงแบบ fq ของพีชคณิตแบบ B 
          ::   นางสาวพรชิตา    เพ็งยิ้ม   ::
[56]   ขั้นตอนวิธีการหาจำนวนเดริเวชันบนแลตทิซโซ่ 
          ::   นายชลันธร    คงอินทร์   ::
[57]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ k-ไซคลิครูปโซ่ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ   ::
[58]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีท ไบพาร์ไทต์กราฟ $K_{4,4}$ 
          ::   น.ส.เบญจวรรณ    แก้วลือไชย   ::
[59]   ข้อสังเกตบนทฤษฎีบทค่ากลาง 
          ::   นายนัฐพงษ์    บุญอาจ   ::
[60]   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำดับฟีโบนักชีอันดับห้าและสมบัติบางประการ 
          ::   นายอนุชา    สุดสา   ::
[61]   ความน่าจะเป็นที่นำไปสู่ดีเทอร์มิแนนต์ด้วยจำนวนเต็ม 
          ::   นายวรากร    ภักดีลุน   ::
[62]   คอมพลีเมนต์ของกราฟทรีและยูนิไซคลิคที่เป็นซุปเปอร์เอดจ์- เมจิค 
          ::   น.ส.กมลรัตน์    แสวงสินธ์   ::
[63]   ชาวกรีกโบราณนำเสนอ:ตรีโกณมิติเชิงเหตุผล 
          ::   น.ส.ชาลิสา    ชูชื่น   ::
[64]   ฐานข้อมูลของงานวิจัยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
          ::   นางสาวทับทิม    สุขทรัพย์   ::
[65]   ดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ประชิดของกราฟ 
          ::   น.ส.ศศิวิมล    ศรีนวล   ::
[66]   ทฤษฎีกราฟ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นายณรงค์ศักย์    บุบผา   ::
[67]   ทฤษฎีค่าเฉลี่ยของโคชีที่เกี่ยวข้องกับ n ฟังก์ชัน 
          ::   น.ส.สุทธิดา    พุทธรัตน์   ::
[68]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางกึ่งมุมฉากบริบูรณ์ 
          ::   นายเสาวภาค    จันทร์เอี่ยม   ::
[69]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางกึ่งมุมฉากแบบบีบริบูรณื 
          ::   น.ส.สุพัตรา    โค้วมณี   ::
[70]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางมุมฉากบางส่วน 
          ::   น.ส.นัฐมล    อ้นมะณี   ::
[71]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางมุมฉากแบบบีบางส่วน 
          ::   น.ส.ศศิมา    เกษทรัพย์   ::
[72]   ประสิทธิภาพของเกมบิงโกตรรกศาสตร์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
          ::   นางสาววรางคณา    ไกรกิจราษฎร์   ::
[73]   ปริภูมิอิงระยะทางแบบ B-มุมฉากและทฤษฎีบทจุดตรึง ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นาสาวมุธิตา    ชะดาจันทร์   ::
[74]   ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 
          ::   นายสาธิต    เสือด้วง   ::
[75]   ปัญหาเลขคณิตที่น่าสนใจ 
          ::   นายไพโรจน์    ยอดคีรี   ::
[76]   ผลการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องพริมอัลกอริทึม เพื่อศึกษาเส้นทางที่สั้นที่สุดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
          ::   นายณัฐดนัย    โสทะ   ::
[77]   ผลบวกของอนุกรมแฟกทอเรียล 
          ::   นางสาวณัฐวรรณ    ศรัทธานนท์   ::
[78]   ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์  $ \frac{1}{x}+ \frac{2}{y}+ \frac{3}{z}= \frac{1}{2}$ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวศรุตยา    บุญอินทร์   ::
[79]   ผลเฉลยของเกมนับต่อ 
          ::   นายกิติศักดิ์    แซ่จ้าง   ::
[80]   ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ในจำนวนจริง 
          ::   นายศรัณย์    บุญยัง   ::
[81]   ระบบปฎิบัติการคลังข้อสอบ O-Net 
          ::   นายนรวิทย์    ธารทาน   ::
[82]   ระเบียบวิธีการทำซ้ำอันดับที่สามของ Muhammad และคณะ และการรวมแบบเชิงเส้น สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   นางสาวอินทิราพร    ศิลารัตน์   ::
[83]   รากที่สองของเมทริกซ์มิติ 2*2 
          ::   น.ส.วนิดา    พินิจกุล   ::
[84]   รากที่สองของเมทิรกซ์กำลังสอง ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นายทัพพ์    แซ่ม้า   ::
[85]   ลำดับใหม่บนจำนวนนับกับผลบวกของลำดับ 
          ::   น.ส.กัญจนา    บุปผาอมรศรี   ::
[86]   วิธีการใหม่การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ $n \times n (n \geq 3)$ โดยลดขนาดดีเทอร์มิแนนต์ 2 อันดับ 
          ::   นายณรงค์ฤทธิ์    ศรีทัศน์   ::
[87]   วิธีการใหม่ในการหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ มิติ $3×3$ และ $4×4$ 
          ::   น.ส.พะนิดา    มานะสิงขร   ::
[88]   วิธีทั่วไปสำหรับตรวจสอบการหารลงตัว 
          ::   นางสาวกัลยรัตน์    ขำวงษ์   ::
[89]   วิธีใหม่ในการคำนวณหาดีเทอมิแนนต์ของเมทริกซ์มิติ $4 \times 4$ 
          ::   น.ส.สมพร    สิทธิแพทย์   ::
[90]   สมบัติบางประการของแลตทิซผลหาร 
          ::   น.ส.อัจฉราพร    เมทา   ::
[91]   สามเหลี่ยมพีทาโกรัส 
          ::   น.ส.อชิรญา    ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ   ::
[92]   สูตรสำหรับการแก้ลำดับ Fibonacci-Like 
          ::   น.ส.อนุสรา    กุณฑา   ::
[93]   อสมการสำหรับฟังก์ชันแกมมา 
          ::   น.ส.ธนพร    เต่าหอม   ::
[94]   อีกหนึ่งคุณสมบัติของเศษส่วนลัคกี้บางเศษส่วน 
          ::   น.ส.พิกุลแก้ว    มืดอินทร์   ::
[95]   เกมปริศนาตัวเลข 
          ::   นางสาวสายธาร    อินทพงษ์   ::
[96]   เจนเนอรัลไลซ์(f,x)-เดริเวชันในแลตทิซ 
          ::   นายรักกิจ    ช้างจั่น   ::
[97]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชันทางขวาของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   น.ส.สุรีรัตน์    เที่ยงแท้   ::
[98]   เจนเนอรัลไลซ์เดริเวชั่นของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   น.ส.นุสรา    เนตรภู่   ::
[99]   เดริเวชันของพีชคณิตบี 
          ::   น.ส.ณัฐณิชา    ชื่นอุทัย   ::
[100]   เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   นายกฤติพงศ์    สุวรรณเวช   ::
[101]   เดริเวชันทางซ้ายของพีชคณิตBci 
          ::   นายวิทยา    จันแก้วปง   ::
[102]   เดริเวชันพีชคณิต BCI 
          ::   ชนาภัทร    โปธิ   ::
[103]   เดริเวชันในแลตทิซ 
          ::   น.ส.รุ่งกานต์    อินพหล   ::
[104]   เดริเวชั่นทางขวาของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   น.ส.อารีย์    ปองผาติพร   ::
[105]   เรื่อง จำนวน N-เตตระคิวบ์ ที่มากที่สุดในกล่อง N และลูกบาศก์ N กับจำนวนโดมิโน่และคู่โดมิโน่ที่น้อยที่สุดในลูกบาศก์ N 
          ::   น.ส.นิรชา    กุลปริญา   ::
[106]   เสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวนริศรินทร์    พันอ้น   ::
[107]   เอกลักษณ์สำหรับตัวประกอบร่วมของเลขฟีโบนักชีและเลขลูคัส 
          ::   น.ส.จิราภา    สุขโต   ::
[108]   เอฟ-เดริเวชันของแลตทิซ 
          ::   น.ส.วิภาดา    มาน้อย   ::
[1-10000]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000