Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-50] [51-100] [101-150]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[1]   0-คอมมิวเททิฟ พีชคณิต B  
          ::   571321023  ::  น.ส.โชติมณี    เนื้อไม้   ::
[2]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
          ::   551321026  ::  นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[3]   f-เดริเวชันของพีชคณิต BCI  
          ::   571321025  ::  น.ส.อรดา    ขัดพูล   ::
[4]   Methawee  
          ::   611320807  ::  นางสาวเมธาวี    คงอรุณ   ::
[5]   Multiplicative Calculus and it's Applications  
          ::   591320825  ::  นายณัฐวัตร    ครุธพันธ์   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI  
          ::   571321020  ::  น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ   ::
[7]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321003  ::  นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[8]   การกระจาย4/nไปยังเศษส่วนอียิปต์ 3 ยูนิตแฟรกชัน  
          ::   561321021  ::  น.ส.เพียงรวี    พะโยม   ::
[9]   การขยาย 3/n ไปยังอียิปเตี่ยนแฟรกชัน3พจน์  
          ::   561321020  ::  น.ส.ผกาวรรณ    พูลสวัสดิ์   ::
[10]   การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่  
          ::   571321008  ::  นายณัฐพร    ทองรักษ์   ::
[11]   การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ $4 \times 4$ โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์  
          ::   551321021  ::  น.ส.รุ่งนภา    สุวิพันธ์   ::
[12]   การนับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด  
          ::   581320818  ::  น.ส.ณัฐมน    ครุชพันธ์   ::
[13]   การนับรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุม ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320801  ::  นางสาวพัชราพรรณ    วันทุมมา   ::
[14]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมทายวันเกิด  
          ::   581320823  ::  น.ส.อารีรัตน์    กลมคีรี   ::
[15]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมส์ทายวันเกิด  
          ::   591320810  ::  นายวรัญชิต    แซ่ย่าง   ::
[16]   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจุดตรึงของบานาคในจำนวนจริง  
          ::   571321004  ::  น.ส.ศิริลักษณ์    สุนทรศักดิ์สิทธิ์   ::
[17]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321012  ::  น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[18]   การปรับปรุงวิธีนิวตัน โดยอันดับการลู่เข้าเป็นสาม  
          ::   551321016  ::  น.ส.สุณิศา    กันเมืองเวียง   ::
[19]   การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง  
          ::   601320803  ::  นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์   ::
[20]   การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมหาคำตอบเกม 24 และ เกม 180 IQ ด้วยภาษา Python  
          ::   601320806  ::  นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม   ::
[21]   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
          ::   571321037  ::  นายอนุรักษ์    วิชัยเกษ   ::
[22]   การพิสูจน์ทฤษฎีบทใหม่โดยใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์  
          ::   571321006  ::  น.ส.อาทิมา    ศิริยั่งยืน   ::
[23]   การพิสูจน์อย่างง่ายของ ...... และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง  
          ::   551321005  ::  นายธุวนันท์    แต้มดื่ม   ::
[24]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอน ที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320811  ::  นางสาวดลยา    อยู่กรัด   ::
[25]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คลาซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320804  ::  นางสาวเบญจพร    เสือคำรณ   ::
[26]   การรวมแบบคอนเวกซ์ผลบนต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321002  ::  น.ส.สุมณฑา    เที่ยงดี   ::
[27]   การวางนัยทั่วไปของการคูณของลำดับฟีโบนักชีคู่และสมบัติบางประการ   
          ::   591320802  ::  นางสาวธมลวรรณ    สิงหราช   ::
[28]   การวาดกราฟเชิงระนาบที่ฝังอยู่บนทรงห่วงยางของกราฟเคย์เลย์ผลบวก  
          ::   601320823  ::  นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ   ::
[29]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด  
          ::   591320826  ::  นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[30]   การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า   
          ::   601320816  ::  นายมนตรี    แซ่ยั้ง   ::
[31]   การศึกษาวิธีหาค่าความแปรปรวนในกรณีข้อมูลเป็นลำดับเลขคณิตและกรณีข้อมูลประกอบด้วยค่าสองค่าคือ a,b เมือ aและb เป็นจำนวนเต็ม และ a น้อยกว่า b  
          ::   561321016  ::  น.ส.สุทธินันท์    มังหลง   ::
[32]   การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320817  ::  นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก   ::
[33]   การศึกษาเรขาคณิตสำหรับการสร้างนวัตกรรมแทนแกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Geogebra  
          ::   591320807  ::  นางสาวนวพร    หารประชุม   ::
[34]   การศึกษาเอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์ของบาร์เบลกราฟ  
          ::   611320819  ::  นางสาวบวรรัตน์    โสมศรี   ::
[35]   การศึกษาแบบจำลองเกรย์ GM(1,1)ในการทำนายอนุกรมเวลาและการประยุกต์  
          ::   551321018  ::  นายสุทธิศักดิ์    สุทธิ   ::
[36]   การศึกษาโจทย์ปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
          ::   591320829  ::  นายทศวรรต    รัตรดา   ::
[37]   การสร้างนวัตกรรมแทนแกรมรูปวงกลมและรูปไข่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra   
          ::   611320824  ::  นางสาวรัตนาภรณ์    แสนหาญชัย   ::
[38]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK  
          ::   551321017  ::  นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[39]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320817  ::  นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[40]   การหาความเเปรปรวนร่วมของข้อมูลบางลักษณะ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320819  ::  นางสาวพรไพลิน    พ่วงเฟื่อง   ::
[41]   การหาความแปรปรวนของอนุกรมกำลัง  
          ::   571321035  ::  น.ส.ชนิกานต์    เต็มศิริรักษ์   ::
[42]   การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320803  ::  นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์   ::
[43]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
          ::   591320809  ::  นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[44]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$   
          ::   591320816  ::  นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[45]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$  
          ::   571321001  ::  น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[46]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ $K_n \cup S_3$  
          ::   561321022  ::  น.ส.นิศาชล    ปันแสน   ::
[47]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3  
          ::   551321009  ::  น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[48]   การหาดีเทอร์มิแนนต์และการแสดงเงื่อนไขการเป็นนอนซิงกูลาร์ของบาร์เบลกราฟรูปทั่วไป   
          ::   611320808  ::  นายพลวัฒน์    ใจวิสาร   ::
[49]   การหารดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ด้วยจำนวนเต็ม  
          ::   571321010  ::  น.ส.ณัฐรินีย์    เลิศล้ำวารี   ::
[50]   การหารลงตัวโดยตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 9  
          ::   551321034  ::  น.ส.เจนิสา    เจนสาริกรณ์   ::
[1-50] [51-100] [101-150]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000