Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-50] [51-100] [101-150]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

[1]   0-คอมมิวเททิฟ พีชคณิต B 
          ::   น.ส.โชติมณี    เนื้อไม้   ::
[2]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
          ::   นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[3]   f-เดริเวชันของพีชคณิต BCI 
          ::   น.ส.อรดา    ขัดพูล   ::
[4]   Methawee 
          ::   นางสาวเมธาวี    คงอรุณ   ::
[5]   Multiplicative Calculus and it's Applications 
          ::   นายณัฐวัตร    ครุธพันธ์   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI 
          ::   น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ   ::
[7]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[8]   การกระจาย4/nไปยังเศษส่วนอียิปต์ 3 ยูนิตแฟรกชัน 
          ::   น.ส.เพียงรวี    พะโยม   ::
[9]   การขยาย 3/n ไปยังอียิปเตี่ยนแฟรกชัน3พจน์ 
          ::   น.ส.ผกาวรรณ    พูลสวัสดิ์   ::
[10]   การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่ 
          ::   นายณัฐพร    ทองรักษ์   ::
[11]   การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ $4 \times 4$ โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์ 
          ::   น.ส.รุ่งนภา    สุวิพันธ์   ::
[12]   การนับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด 
          ::   น.ส.ณัฐมน    ครุชพันธ์   ::
[13]   การนับรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุม ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวพัชราพรรณ    วันทุมมา   ::
[14]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมทายวันเกิด 
          ::   น.ส.อารีรัตน์    กลมคีรี   ::
[15]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมส์ทายวันเกิด 
          ::   นายวรัญชิต    แซ่ย่าง   ::
[16]   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจุดตรึงของบานาคในจำนวนจริง 
          ::   น.ส.ศิริลักษณ์    สุนทรศักดิ์สิทธิ์   ::
[17]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[18]   การปรับปรุงวิธีนิวตัน โดยอันดับการลู่เข้าเป็นสาม 
          ::   น.ส.สุณิศา    กันเมืองเวียง   ::
[19]   การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง 
          ::   นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์   ::
[20]   การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมหาคำตอบเกม 24 และ เกม 180 IQ ด้วยภาษา Python 
          ::   นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม   ::
[21]   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
          ::   นายอนุรักษ์    วิชัยเกษ   ::
[22]   การพิสูจน์ทฤษฎีบทใหม่โดยใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์ 
          ::   น.ส.อาทิมา    ศิริยั่งยืน   ::
[23]   การพิสูจน์อย่างง่ายของ ...... และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 
          ::   นายธุวนันท์    แต้มดื่ม   ::
[24]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอน ที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวดลยา    อยู่กรัด   ::
[25]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คลาซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวเบญจพร    เสือคำรณ   ::
[26]   การรวมแบบคอนเวกซ์ผลบนต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   น.ส.สุมณฑา    เที่ยงดี   ::
[27]   การวางนัยทั่วไปของการคูณของลำดับฟีโบนักชีคู่และสมบัติบางประการ  
          ::   นางสาวธมลวรรณ    สิงหราช   ::
[28]   การวาดกราฟเชิงระนาบที่ฝังอยู่บนทรงห่วงยางของกราฟเคย์เลย์ผลบวก 
          ::   นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ   ::
[29]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด 
          ::   นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[30]   การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า  
          ::   นายมนตรี    แซ่ยั้ง   ::
[31]   การศึกษาวิธีหาค่าความแปรปรวนในกรณีข้อมูลเป็นลำดับเลขคณิตและกรณีข้อมูลประกอบด้วยค่าสองค่าคือ a,b เมือ aและb เป็นจำนวนเต็ม และ a น้อยกว่า b 
          ::   น.ส.สุทธินันท์    มังหลง   ::
[32]   การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก   ::
[33]   การศึกษาเรขาคณิตสำหรับการสร้างนวัตกรรมแทนแกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Geogebra 
          ::   นางสาวนวพร    หารประชุม   ::
[34]   การศึกษาแบบจำลองเกรย์ GM(1,1)ในการทำนายอนุกรมเวลาและการประยุกต์ 
          ::   นายสุทธิศักดิ์    สุทธิ   ::
[35]   การศึกษาโจทย์ปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
          ::   นายทศวรรต    รัตรดา   ::
[36]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK 
          ::   นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[37]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[38]   การหาความเเปรปรวนร่วมของข้อมูลบางลักษณะ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวพรไพลิน    พ่วงเฟื่อง   ::
[39]   การหาความแปรปรวนของอนุกรมกำลัง 
          ::   น.ส.ชนิกานต์    เต็มศิริรักษ์   ::
[40]   การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์   ::
[41]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
          ::   นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[42]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$  
          ::   นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[43]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$ 
          ::   น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[44]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ $K_n \cup S_3$ 
          ::   น.ส.นิศาชล    ปันแสน   ::
[45]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3 
          ::   น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[46]   การหารดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ด้วยจำนวนเต็ม 
          ::   น.ส.ณัฐรินีย์    เลิศล้ำวารี   ::
[47]   การหารูปสามเหลี่ยมในจินตนาการ 
          ::   น.ส.ศิมาภรณ์    อุบัติ   ::
[48]   การหาลักษณะเฉพาะของ ซุปเปอร์เอดจ์-เมจิค $r$−เรกูลาร์กราฟ อันดับ $6$ 
          ::   น.ส.อพิยดา    ต๊ะศรี   ::
[49]   การหาลักษณะเฉพาะของแฮมิลโทเนียนเวียลกราฟกับการลบเส้น 
          ::   น.ส.อรวรรณ    มาวาลย์   ::
[50]   การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า 
          ::   น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว   ::
[1-50] [51-100] [101-150]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000