Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-100] [101-200]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[1]   0-คอมมิวเททิฟ พีชคณิต B  
          ::   571321023  ::  น.ส.โชติมณี    เนื้อไม้   ::
[2]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
          ::   551321026  ::  นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[3]   f-เดริเวชันของพีชคณิต BCI  
          ::   571321025  ::  น.ส.อรดา    ขัดพูล   ::
[4]   Methawee  
          ::   611320807  ::  นางสาวเมธาวี    คงอรุณ   ::
[5]   Multiplicative Calculus and it's Applications  
          ::   591320825  ::  นายณัฐวัตร    ครุธพันธ์   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI  
          ::   571321020  ::  น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ   ::
[7]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321003  ::  นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[8]   การกระจาย4/nไปยังเศษส่วนอียิปต์ 3 ยูนิตแฟรกชัน  
          ::   561321021  ::  น.ส.เพียงรวี    พะโยม   ::
[9]   การขยาย 3/n ไปยังอียิปเตี่ยนแฟรกชัน3พจน์  
          ::   561321020  ::  น.ส.ผกาวรรณ    พูลสวัสดิ์   ::
[10]   การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่  
          ::   571321008  ::  นายณัฐพร    ทองรักษ์   ::
[11]   การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ $4 \times 4$ โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์  
          ::   551321021  ::  น.ส.รุ่งนภา    สุวิพันธ์   ::
[12]   การนับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด  
          ::   581320818  ::  น.ส.ณัฐมน    ครุชพันธ์   ::
[13]   การนับรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุม ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320801  ::  นางสาวพัชราพรรณ    วันทุมมา   ::
[14]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมทายวันเกิด  
          ::   581320823  ::  น.ส.อารีรัตน์    กลมคีรี   ::
[15]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมส์ทายวันเกิด  
          ::   591320810  ::  นายวรัญชิต    แซ่ย่าง   ::
[16]   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจุดตรึงของบานาคในจำนวนจริง  
          ::   571321004  ::  น.ส.ศิริลักษณ์    สุนทรศักดิ์สิทธิ์   ::
[17]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321012  ::  น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[18]   การปรับปรุงวิธีนิวตัน โดยอันดับการลู่เข้าเป็นสาม  
          ::   551321016  ::  น.ส.สุณิศา    กันเมืองเวียง   ::
[19]   การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง  
          ::   601320803  ::  นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์   ::
[20]   การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมหาคำตอบเกม 24 และ เกม 180 IQ ด้วยภาษา Python  
          ::   601320806  ::  นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม   ::
[21]   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
          ::   571321037  ::  นายอนุรักษ์    วิชัยเกษ   ::
[22]   การพิสูจน์ทฤษฎีบทใหม่โดยใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์  
          ::   571321006  ::  น.ส.อาทิมา    ศิริยั่งยืน   ::
[23]   การพิสูจน์อย่างง่ายของ ...... และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง  
          ::   551321005  ::  นายธุวนันท์    แต้มดื่ม   ::
[24]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอน ที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320811  ::  นางสาวดลยา    อยู่กรัด   ::
[25]   การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คลาซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320804  ::  นางสาวเบญจพร    เสือคำรณ   ::
[26]   การรวมแบบคอนเวกซ์ผลบนต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   551321002  ::  น.ส.สุมณฑา    เที่ยงดี   ::
[27]   การวางนัยทั่วไปของการคูณของลำดับฟีโบนักชีคู่และสมบัติบางประการ   
          ::   591320802  ::  นางสาวธมลวรรณ    สิงหราช   ::
[28]   การวาดกราฟเชิงระนาบที่ฝังอยู่บนทรงห่วงยางของกราฟเคย์เลย์ผลบวก  
          ::   601320823  ::  นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ   ::
[29]   การศึกษาการมีขอบเขตบนเกรซฟูลลาเบลลิ่งของกราฟบางชนิด  
          ::   591320826  ::  นายกฤษณะ    ภักดีรักษ์   ::
[30]   การศึกษาบทความวิจัย การจับคู่ที่น่าสนใจระหว่างแคลคูลัสและจีโอจีบร้า   
          ::   601320816  ::  นายมนตรี    แซ่ยั้ง   ::
[31]   การศึกษาวิธีหาค่าความแปรปรวนในกรณีข้อมูลเป็นลำดับเลขคณิตและกรณีข้อมูลประกอบด้วยค่าสองค่าคือ a,b เมือ aและb เป็นจำนวนเต็ม และ a น้อยกว่า b  
          ::   561321016  ::  น.ส.สุทธินันท์    มังหลง   ::
[32]   การศึกษาเรขาคณิตจาก Youtube และสร้างสื่อ จากโปรแกรม GeoGebra ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320817  ::  นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก   ::
[33]   การศึกษาเรขาคณิตสำหรับการสร้างนวัตกรรมแทนแกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Geogebra  
          ::   591320807  ::  นางสาวนวพร    หารประชุม   ::
[34]   การศึกษาเอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์ของบาร์เบลกราฟ  
          ::   611320819  ::  นางสาวบวรรัตน์    โสมศรี   ::
[35]   การศึกษาแบบจำลองเกรย์ GM(1,1)ในการทำนายอนุกรมเวลาและการประยุกต์  
          ::   551321018  ::  นายสุทธิศักดิ์    สุทธิ   ::
[36]   การศึกษาโจทย์ปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
          ::   591320829  ::  นายทศวรรต    รัตรดา   ::
[37]   การสร้างนวัตกรรมแทนแกรมรูปวงกลมและรูปไข่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra   
          ::   611320824  ::  นางสาวรัตนาภรณ์    แสนหาญชัย   ::
[38]   การสลับที่แบบซูโดโนพีชคณิตแบบ BCK  
          ::   551321017  ::  นายสกุล    อยู่สุ่ม   ::
[39]   การส่งแบบคานานวางนัยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางแบบ B ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320817  ::  นางสาวฉัตรสุดา    จันทร์มณี   ::
[40]   การหาความเเปรปรวนร่วมของข้อมูลบางลักษณะ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320819  ::  นางสาวพรไพลิน    พ่วงเฟื่อง   ::
[41]   การหาความแปรปรวนของอนุกรมกำลัง  
          ::   571321035  ::  น.ส.ชนิกานต์    เต็มศิริรักษ์   ::
[42]   การหาความแปรปรวนที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดใดๆ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320803  ::  นางสาวลักษิกา    สมศักดิ์   ::
[43]   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
          ::   591320809  ::  นางสาวกิ่งกาญ    ขบูรณ์   ::
[44]   การหาจำนวนทรีแผ่ทั่วบนกราฟ $k$-ไซคลิค เมื่อ $k \in \{1,2,3\}$   
          ::   591320816  ::  นางสาวปัฐยา    มีสุข   ::
[45]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของคอมพลีเมนท์ของทรีไดเมเตอร์ $3$ และ $4$  
          ::   571321001  ::  น.ส.พิมพ์ผกา    กำเนิดมี   ::
[46]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ $K_n \cup S_3$  
          ::   561321022  ::  น.ส.นิศาชล    ปันแสน   ::
[47]   การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า3  
          ::   551321009  ::  น.ส.กันธิยา    เส้าเปา   ::
[48]   การหาดีเทอร์มิแนนต์และการแสดงเงื่อนไขการเป็นนอนซิงกูลาร์ของบาร์เบลกราฟรูปทั่วไป   
          ::   611320808  ::  นายพลวัฒน์    ใจวิสาร   ::
[49]   การหารดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ด้วยจำนวนเต็ม  
          ::   571321010  ::  น.ส.ณัฐรินีย์    เลิศล้ำวารี   ::
[50]   การหารลงตัวโดยตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 9  
          ::   551321034  ::  น.ส.เจนิสา    เจนสาริกรณ์   ::
[51]   การหารูปสามเหลี่ยมในจินตนาการ  
          ::   551321015  ::  น.ส.ศิมาภรณ์    อุบัติ   ::
[52]   การหาลักษณะเฉพาะของ ซุปเปอร์เอดจ์-เมจิค $r$−เรกูลาร์กราฟ อันดับ $6$  
          ::   581320824  ::  น.ส.อพิยดา    ต๊ะศรี   ::
[53]   การหาลักษณะเฉพาะของแฮมิลโทเนียนเวียลกราฟกับการลบเส้น  
          ::   581320829  ::  น.ส.อรวรรณ    มาวาลย์   ::
[54]   การหาลำดับและอนุกรมเรขาคณิตของความยาวด้านและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า หกเหลี่ยมด้านเท่าและสูตรการหาพื้นที่ n เหลี่ยมด้านเท่า  
          ::   571321003  ::  น.ส.สุวนันท์    มีแก้ว   ::
[55]   การหาวันของวันที่  
          ::   571321014  ::  นายเกียรติศักดิ์    ศรีเมฆมาศ   ::
[56]   การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลบางลักษณะ  
          ::   591320805  ::  นางสาววิไลพร    พูลลาภ   ::
[57]   การหาสูตรทั่วไปของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน n หน่วย  
          ::   581320815  ::  น.ส.อรัณน์ยา    สิงห์เรือง   ::
[58]   การแก้สมการพหุนามกำลังหก  
          ::   571321007  ::  น.ส.เสาวลักษณ์    แซ่ย้าง   ::
[59]   การแปลงแบบ fq ของพีชคณิตแบบ B  
          ::   591320821  ::  นางสาวพรชิตา    เพ็งยิ้ม   ::
[60]   ขั้นตอนวิธีการหาจำนวนเดริเวชันบนแลตทิซโซ่  
          ::   571321002  ::  นายชลันธร    คงอินทร์   ::
[61]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ k-ไซคลิครูปโซ่ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320825  ::  นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ   ::
[62]   ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีท ไบพาร์ไทต์กราฟ $K_{4,4}$  
          ::   581320822  ::  น.ส.เบญจวรรณ    แก้วลือไชย   ::
[63]   ข้อสังเกตบนทฤษฎีบทค่ากลาง  
          ::   551321024  ::  นายนัฐพงษ์    บุญอาจ   ::
[64]   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำดับฟีโบนักชีอันดับห้าและสมบัติบางประการ  
          ::   581320819  ::  นายอนุชา    สุดสา   ::
[65]   ความน่าจะเป็นที่นำไปสู่ดีเทอร์มิแนนต์ด้วยจำนวนเต็ม  
          ::   551321037  ::  นายวรากร    ภักดีลุน   ::
[66]   คอมพลีเมนต์ของกราฟทรีและยูนิไซคลิคที่เป็นซุปเปอร์เอดจ์- เมจิค  
          ::   571321030  ::  น.ส.กมลรัตน์    แสวงสินธ์   ::
[67]   จำนวนแลตทีสโซ่เอนโดมอร์ฟิซึมแบบวิถีทางเดียว  
          ::   551321008  ::  น.ส.วิทิตา    สำลีดี   ::
[68]   ชาวกรีกโบราณนำเสนอ:ตรีโกณมิติเชิงเหตุผล  
          ::   581320820  ::  น.ส.ชาลิสา    ชูชื่น   ::
[69]   ฐานข้อมูลของงานวิจัยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
          ::   591320808  ::  นางสาวทับทิม    สุขทรัพย์   ::
[70]   ดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ประชิดของกราฟ  
          ::   551321007  ::  น.ส.ศศิวิมล    ศรีนวล   ::
[71]   ทฤษฎีค่าเฉลี่ยของโคชีที่เกี่ยวข้องกับ n ฟังก์ชัน  
          ::   571321038  ::  น.ส.สุทธิดา    พุทธรัตน์   ::
[72]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางกึ่งมุมฉากบริบูรณ์  
          ::   581320821  ::  นายเสาวภาค    จันทร์เอี่ยม   ::
[73]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางกึ่งมุมฉากแบบบีบริบูรณื  
          ::   581320806  ::  น.ส.สุพัตรา    โค้วมณี   ::
[74]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมอิงระยะทางมุมฉากบางส่วน  
          ::   581320803  ::  น.ส.นัฐมล    อ้นมะณี   ::
[75]   ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางมุมฉากแบบบีบางส่วน  
          ::   581320802  ::  น.ส.ศศิมา    เกษทรัพย์   ::
[76]   ประสิทธิภาพของเกมบิงโกตรรกศาสตร์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
          ::   601320819  ::  นางสาววรางคณา    ไกรกิจราษฎร์   ::
[77]   ประสิทธิภาพของเกมปริศนาตัวเลข โดยใช้โปรแกรม Electron ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320802  ::  นางสาวสายธาร    อินทพงษ์   ::
[78]   ปริภูมิอิงระยะทางแบบ B-มุมฉากและทฤษฎีบทจุดตรึง ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320818  ::  นาสาวมุธิตา    ชะดาจันทร์   ::
[79]   ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง  
          ::   561321014  ::  นายสาธิต    เสือด้วง   ::
[80]   ปัญหาเลขคณิตที่น่าสนใจ  
          ::   551321042  ::  นายไพโรจน์    ยอดคีรี   ::
[81]   ผลการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องพริมอัลกอริทึม เพื่อศึกษาเส้นทางที่สั้นที่สุดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  
          ::   561321009  ::  นายณัฐดนัย    โสทะ   ::
[82]   ผลบวกของอนุกรมแฟกทอเรียล  
          ::   591320812  ::  นางสาวณัฐวรรณ    ศรัทธานนท์   ::
[83]   ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์  $ \frac{1}{x}+ \frac{2}{y}+ \frac{3}{z}= \frac{1}{2}$ ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   601320810  ::  นางสาวศรุตยา    บุญอินทร์   ::
[84]   ผลเฉลยของเกมนับต่อ  
          ::   571321031  ::  นายกิติศักดิ์    แซ่จ้าง   ::
[85]   ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ในจำนวนจริง  
          ::   581320827  ::  นายศรัณย์    บุญยัง   ::
[86]   ระบบปฎิบัติการคลังข้อสอบ O-Net  
          ::   591320806  ::  นายนรวิทย์    ธารทาน   ::
[87]   ระเบียบวิธีการทำซ้ำอันดับที่สามของ Muhammad และคณะ และการรวมแบบเชิงเส้น สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น  
          ::   601320801  ::  นางสาวอินทิราพร    ศิลารัตน์   ::
[88]   รากที่สองของเมทริกซ์มิติ 2*2  
          ::   561321006  ::  น.ส.วนิดา    พินิจกุล   ::
[89]   รากที่สองของเมทิรกซ์กำลังสอง ( มีบทคัดย่อ ) 
          ::   591320820  ::  นายทัพพ์    แซ่ม้า   ::
[90]   รูปแบบอันดับที่ 6 ใหม่สำหรับสมการไม่เชิงเส้น  
          ::   611320814  ::  นางสาวโสพิณยา    พุ่มทุ่ม   ::
[91]   ลำดับใหม่บนจำนวนนับกับผลบวกของลำดับ  
          ::   571321012  ::  น.ส.กัญจนา    บุปผาอมรศรี   ::
[92]   วิธีการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสามตัวแปร  
          ::   611320804  ::  นางสาวเพชรฎา    อาทร   ::
[93]   วิธีการใหม่การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ $n \times n (n \geq 3)$ โดยลดขนาดดีเทอร์มิแนนต์ 2 อันดับ  
          ::   571321015  ::  นายณรงค์ฤทธิ์    ศรีทัศน์   ::
[94]   วิธีการใหม่ในการหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ มิติ $3×3$ และ $4×4$  
          ::   571321009  ::  น.ส.พะนิดา    มานะสิงขร   ::
[95]   วิธีทั่วไปสำหรับตรวจสอบการหารลงตัว  
          ::   601320829  ::  นางสาวกัลยรัตน์    ขำวงษ์   ::
[96]   วิธีใหม่ในการคำนวณหาดีเทอมิแนนต์ของเมทริกซ์มิติ $4 \times 4$  
          ::   561321024  ::  น.ส.สมพร    สิทธิแพทย์   ::
[97]   สมบัติบางประการของแลตทิซผลหาร  
          ::   551321006  ::  น.ส.อัจฉราพร    เมทา   ::
[98]   สามเหลี่ยมพีทาโกรัส  
          ::   571321032  ::  น.ส.อชิรญา    ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ   ::
[99]   สูตรตรีโกณมิติกับการอธิบายแบบจีโอจีบรา และการนำไปประยุกต์ใช้  
          ::   611320802  ::  นางสาวจิตติมา    อินทะเรืองศร   ::
[100]   สูตรฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้  
          ::   611320823  ::  นางสาวลลนา    อยู่สบาย   ::
[1-100] [101-200]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000