Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] [101-110] [111-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

เรียงตามชื่อโครงงาน   เรียงตามรหัสนักศึกษา   เรียงตามชื่อนักศึกษา   โครงงานที่แนบไฟล์ PDF
: สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
[1]   0-คอมมิวเททิฟ พีชคณิต B  
          ::   571321023  ::  น.ส.โชติมณี    เนื้อไม้   ::
[2]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
          ::   551321026  ::  นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[3]   f-เดริเวชันของพีชคณิต BCI  
          ::   571321025  ::  น.ส.อรดา    ขัดพูล   ::
[4]   Methawee  
          ::   611320807  ::  นางสาวเมธาวี    คงอรุณ   ::
[5]   Multiplicative Calculus and it's Applications  
          ::   591320825  ::  นายณัฐวัตร    ครุธพันธ์   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI  
          ::   571321020  ::  น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ   ::
[7]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์  
          ::   551321003  ::  นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[8]   การกระจาย4/nไปยังเศษส่วนอียิปต์ 3 ยูนิตแฟรกชัน  
          ::   561321021  ::  น.ส.เพียงรวี    พะโยม   ::
[9]   การขยาย 3/n ไปยังอียิปเตี่ยนแฟรกชัน3พจน์  
          ::   561321020  ::  น.ส.ผกาวรรณ    พูลสวัสดิ์   ::
[10]   การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่  
          ::   571321008  ::  นายณัฐพร    ทองรักษ์   ::
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] [101-110] [111-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000