Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
:: สืบค้นหัวข้อโครงงาน ::


เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

:: รายการหัวข้อโครงงานทั้งหมด ::

[1]   0-คอมมิวเททิฟ พีชคณิต B 
          ::   น.ส.โชติมณี    เนื้อไม้   ::
[2]   12วิธีการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
          ::   นายธวัชชัย    นำปุ๊ด   ::
[3]   f-เดริเวชันของพีชคณิต BCI 
          ::   น.ส.อรดา    ขัดพูล   ::
[4]   Methawee 
          ::   นางสาวเมธาวี    คงอรุณ   ::
[5]   Multiplicative Calculus and it's Applications 
          ::   นายณัฐวัตร    ครุธพันธ์   ::
[6]   t-เดริเวชันของพีชคณิต BCI 
          ::   น.ส.มัลลิกา    บุญประเสริฐ   ::
[7]   t-เดริเวชันของพีชคณิตอินไคลน์ 
          ::   นายกันตพันธ์    วอนเพียร   ::
[8]   การกระจาย4/nไปยังเศษส่วนอียิปต์ 3 ยูนิตแฟรกชัน 
          ::   น.ส.เพียงรวี    พะโยม   ::
[9]   การขยาย 3/n ไปยังอียิปเตี่ยนแฟรกชัน3พจน์ 
          ::   น.ส.ผกาวรรณ    พูลสวัสดิ์   ::
[10]   การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยลดขนาดสี่ 
          ::   นายณัฐพร    ทองรักษ์   ::
[11]   การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ $4 \times 4$ โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์ 
          ::   น.ส.รุ่งนภา    สุวิพันธ์   ::
[12]   การนับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด 
          ::   น.ส.ณัฐมน    ครุชพันธ์   ::
[13]   การนับรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุม ( มีบทคัดย่อ )
          ::   นางสาวพัชราพรรณ    วันทุมมา   ::
[14]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมทายวันเกิด 
          ::   น.ส.อารีรัตน์    กลมคีรี   ::
[15]   การประยุกต์เลขฐานสองกับเกมส์ทายวันเกิด 
          ::   นายวรัญชิต    แซ่ย่าง   ::
[16]   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจุดตรึงของบานาคในจำนวนจริง 
          ::   น.ส.ศิริลักษณ์    สุนทรศักดิ์สิทธิ์   ::
[17]   การปรับปรุงระเบียบวิธีการทำซ้ำไฮบริดใหม่สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น 
          ::   น.ส.จุฬาลักษณ์    อินไผ่   ::
[18]   การปรับปรุงวิธีนิวตัน โดยอันดับการลู่เข้าเป็นสาม 
          ::   น.ส.สุณิศา    กันเมืองเวียง   ::
[19]   การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง 
          ::   นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์   ::
[20]   การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมหาคำตอบเกม 24 และ เกม 180 IQ ด้วยภาษา Python 
          ::   นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม   ::
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]
เลือกช่วงรายการข้อมูล :: 10 :: 20 :: 50 :: 100 :: ทั้งหมด ::
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000