Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
หมู่เรียน 6013208

เลือกข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษา

  ♠ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
  ♠ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ กระต่ายทอง
  ♠ อาจารย์เสถียร ทีทา
  ♠ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
  ♠ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
  ♠ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ
  ♠ อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
  ♠ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิส เสือนุ่ม
  ♠ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000