Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

ระบบ กลไก การเรียนและสอบจบ รายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์


1

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์
(ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย)

2

นักศึกษาประชุมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา (โครงงาน)
โดยเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์เท่ากัน
พิจารณาตามความสนใจของตนเอง
(ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน)
ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมยื่นแบบ
คณ. 03 แบบเสนอขอเปลี่ยนหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา

3

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อเลือกโครงงานคณิตศาสตร์ที่ตรงกับความสนใจ
ของตนเองและอาจารย์ที่ปรึกษา
และกำหนดตารางนัดหมาย
(ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน)
ความสนใจของตนเองไม่ตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลย

4

ดำเนินการทำโครงงานคณิตศาสตร์
และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ตามตารางนัดหมาย
ดำเนินการไม่สำเร็จ

5

ทำการขอสอบหัวข้อโครงงาน
พร้อมยื่นแบบ คณ. 05 คำร้องขอสอบหัวข้อ
โดยเตรียมนำเสนอในประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
   - ชื่อเรื่อง
   - ที่มาและความสำคัญ
   - การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
   - วัตถุประสงค์
   - ความรู้พื้นฐาน
   - ผลการดำเนินงานเบื้องต้น
      เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มสู่ผลลัพธ์หลัก
(ก่อนกลางภาคเรียน)


กลับไปที่ข้อ 3
หรือขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมยื่นแบบ
คณ. 03 แบบเสนอขอเปลี่ยนหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ผ่าน
ผ่าน - ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

6

ดำเนินการทำโครงงานคณิตศาสตร์ตามวัตถุประสงค์
ให้แล้วเสร็จ จัดทำฉบับร่าง กำหนดวัน - เวลา สถานที่
ทาบทามคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย
- อาจารย์ประจำ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการสอบ
- อาจารย์ประจำ 1 ท่าน เป็นกรรมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็นเลขานุการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
ยื่นแบบ คณ. 02 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
และส่งฉบับร่างให้คณะกรรมการก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน


กลับไปที่ข้อ 3
หรือขอเปลี่ยนหัวข้อพร้อมยื่นแบบ
คณ. 04 เอกสารประกอบการเสนอเปลี่ยนหัวข้อ
หรือขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมยื่นแบบ
คณ. 03 แบบเสนอขอเปลี่ยนหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์
เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

7

ยื่นแบบ แบบ คณ. 01 คำร้องขอสอบ
ให้นำเสนอทุกประเด็นที่ดำเนินงาน
และปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
(ต้องดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายของวันสอบปลายภาคเรียน)
ผ่าน - ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

8

จัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มของหลักสูตร
- ส่งหลักสูตรจำนวน 1 เล่ม
- ส่งหลักสูตรจำนวน 1 เล่ม
- อัปโหลดไฟล์ PDF ลงบนฐานข้อมูลของหลักสูตร
- ส่งคณะกรรมการตามรายชื่อในแบบ คณ. 02 ท่านละ 1 เล่ม
(ภายใน 15 วันหลังการสอบจบ และไม่เกินกำหนดวันปิดระบบการส่งเกรดของมหาวิทยาลัย)

9

คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วแจ้งผลไปยังยังอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา กรอกผลการเรียน
เสนอประธานโปรแกรม / คณะบดี / อธิการบดี
อนุมัติ ตามลำดับ
(ก่อนปิดระบบการส่งเกรดของมหาวิทยาลัย)

Back

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000