Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 

  แผนการเรียน หลักสูตรหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์)
และ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.คณิตศาสตร์)
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ได้รับ 2 ปริญญา

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
หลักการทางคณิตศาสตร์
แคลคูลัส 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
4(3-3-7)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ระบบจำนวน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 9
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พีชคณิตเชิงเส้น
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับคณิตศาสตร์
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(45)
รวม 22
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
4(3-3-7)
รวม 22
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
วิยุตคณิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 9
ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
4(3-3-7)
1(45)
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
โครงงานทางคณิตศาสตร์
พีชคณิตนามธรรม
การจัดค่ายคณิตศาสตร์
การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 6
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
สัมมนาคณิตศาสตร์
เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1(0-3-1)

3(2-2-5)
6(270)
รวม 10
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
รวม 6
ภาคเรียนที่ 3
จบการศึกษา
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000