Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

  แผนการเรียน หลักสูตรหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์) และ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.คณิตศาสตร์)
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ได้รับ 2 ปริญญา

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-6)
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1 1(0-2-1)
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 4(3-3-7)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)
ระบบจำนวน 3(3-0-6)
รวม 9
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียน 3(2-2-5)
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิทยาการคำนวณสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(45)
รวม 22
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2 1(0-2-1)
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5)
เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7)
รวม 22
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
วิยุตคณิต 3(3-0-6)
รวม 9
ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 1(0-2-1)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
คุณธรรม จริยธรรม ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(45)
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2(0-4-2)
พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)
การจัดค่ายคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
รวม 6
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-3-1)
เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
รวม 10
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
รวม 6
ภาคเรียนที่ 3
จบการศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000