Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 

  แผนการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์)
ระยะเวลาศึกษา 3.5 ปี

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
แคลคูลัส 1
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
แคลคูลัส 2
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
- ไม่มี - -
รวม -
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
พีชคณิตเชิงเส้น
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
ระบบจำนวน
วิทยาการคำนวณสำหรับคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
- ไม่มี - -
รวม -
ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
พีชคณิตนามธรรม
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
โครงงานทางคณิตศาสตร์
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
วิชาเอกเลือก 1
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2) 3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ตัวแปรเชิงซ้อน
สัมมนาทางคณิตศาสตร์
การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 4
วิชาเอกเลือก 5
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1 (90)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
- ไม่มี - -
รวม -
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
- หรือ -
สหกิจศึกษา
6(540)

6(540)
รวม 6
ภาคเรียนที่ 2
จบการศึกษา
ภาคเรียนที่ 3
จบการศึกษา
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000