Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

  แผนการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์)
ระยะเวลาศึกษา 3.5 ปี

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7)
แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 4(3-3-7)
แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
- ไม่มี - -
รวม -
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7)
ระบบจำนวน 3(3-0-6)
วิทยาการคำนวณสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 19
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
- ไม่มี - -
รวม -
ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2(0-4-2)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา หน่วยกิต
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-1)
การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 (90)
วิชาเอกเลือก 3 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 20
ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต
- ไม่มี - -
รวม -
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 6(540)
- หรือ -
สหกิจศึกษา 6(540)
รวม 6
ภาคเรียนที่ 2
จบการศึกษา
ภาคเรียนที่ 3
จบการศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000