Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

หลักสูตรการเรียนการสอน

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ. คณิตศาสตร์)
             Bachelor of Science Program in Mathematics (B.S. Mathematics)


  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
      สร้างบัณฑิตที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดของการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

ความสำคัญ
      พัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูงให้เจริญก้าวหน้า ตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
      เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตร์
      เพื่อให้บัณฑิตสามารถให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์
      เพื่อให้บัณฑิตสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
                ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
      เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
                ได้อย่างเหมาะสม
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           ผู้ช่วยนักวิจัยทางคณิตศาสตร์
           นักวิชาการด้านสถิติ
           นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
           ครูคณิตศาสตร์
           ผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์
           ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะทาง
ทำงาน/ข้อสอบ ที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองไม่คัดลอกผู้อื่น ส่งงานตามกำหนด
รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของอาจารย์และเพื่อน
ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และเพื่อน
อธิบายหลักการของการคำนวณและระเบียบวิธีการพิสูจน์ ทางคณิตศาสตร์ และแสดงตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้
อธิบายความหมายของบทนิยาม ทฤษฎีบทที่นำมาใช้ แสดงตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
สืบค้น เนื้อหา บทความ และงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ จากวารสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ต และนำมาอธิบาย ได้ถูกต้อง
อธิบายความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนได้
เลือกใช้และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่เรียน ตามหลักของคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ได้
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปสร้างเป็นตัวแบบ ในการแก้ปัญหาหรือการบริการวิชาการได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ที่ หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และนำไปเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง แบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ได้เหมาะสมและเท่าเทียม อธิบายงานในส่วนตนเองได้ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ไปวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนทำโครงงานทาง คณิตศาสตร์
อธิบายองค์ความความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
แปลและสรุปเนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และเก็บรวบรวมข้อมูลได้

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์

ชั้นปีที่ 2 สามารถพิสูจน์กฎและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้
สามารถให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 3 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้
สามารถเชื่อมโยงกฎและทฤษฎีอย่างเป็นระบบได้

ชั้นปีที่ 4 สามารถสร้างและเชื่อมรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (มีความรู้ คิดเป็น เชื่อมโยงเป็น อยู่เป็น)
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
เป็นบัณฑิตที่เข้าถึงเนื้อหาและสามารถสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในระดับชาติหรือนานาชาติได้
เป็นบัณฑิตที่เชื่อมโยงและสื่อสารได้อย่างดี
เป็นบัณฑิตที่มีทักษะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม

  เกณฑ์การรับสมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000