Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาหมู่เรียน


ยังไม่มีผลสอบ
กรุณารอผลสอบอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่สอบแล้ว

อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์เสถียร ทีทา

วันที่ขอสอบ : 21 เมษายน 3107     เวลา : 13:00 น.    ห้องสอบ : 12403    จำนวน : 2 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320802
นางสาวสายธาร    อินทพงษ์
โครงงานคณิตศาสตร์
ยังไม่ประกาศ
601320819
นางสาววรางคณา    ไกรกิจราษฎร์
โครงงานคณิตศาสตร์
ยังไม่ประกาศ

Back


Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000