Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์


กรอกผลสอบเรียบร้อยแล้วโดย 601320801

อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์เสถียร ทีทา

วันที่ขอสอบ : 2021-04-26     เวลา : 09:00 น.    ห้องสอบ : 12403    จำนวน : 2 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320801
นางสาวอินทิราพร    ศิลารัตน์
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ผ่าน
601320803
นางสาวฉัตรฑริกา    พิทักษ์
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ผ่าน

ตรวจสอบหลักฐาน
Back


โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000