Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาหมู่เรียน


กรอกผลสอบเรียบร้อยแล้วโดย 601320801

อาจารย์ผู้ควบคุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ

วันที่ขอสอบ : 2021-04-24     เวลา : 13:00 น.    ห้องสอบ : 12404    จำนวน : 3 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320816
นายมนตรี    แซ่ยั้ง
ศึกษาบทความทางคณิตศาสตร์
ผ่าน
601320817
นายปิยะพงษ์    หอมกระโทก
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ่าน
601320829
นางสาวกัลยรัตน์    ขำวงษ์
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ่าน

ตรวจสอบหลักฐาน
Back


Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000