Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาหมู่เรียน


กรอกผลสอบเรียบร้อยแล้วโดย 601320801

อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์เสถียร ทีทา

วันที่ขอสอบ : 2021-04-21     เวลา : 13:00 น.    ห้องสอบ : 12403    จำนวน : 2 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320802
นางสาวสายธาร    อินทพงษ์
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ่าน
601320819
นางสาววรางคณา    ไกรกิจราษฎร์
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ่าน

ตรวจสอบหลักฐาน
Back


Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000