Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์


กรอกผลสอบเรียบร้อยแล้วโดย 601320801

อาจารย์ผู้ควบคุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา พวงมาลัย

วันที่ขอสอบ : 2021-04-09     เวลา : 13:00 น.    ห้องสอบ : 12304    จำนวน : 3 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320806
นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ่าน
601320823
นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ
ผ่าน
601320825
นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ผ่าน

ตรวจสอบหลักฐาน
Back


โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000