Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 
ตรวจสอบข้อมูลการสอบหัวข้อโครงงานทางคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาหมู่เรียน


กรอกผลสอบเรียบร้อยแล้วโดย 601320801

อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย

วันที่ขอสอบ : 2021-04-09     เวลา : 13:00 น.    ห้องสอบ : 12304    จำนวน : 3 คน

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
รูปแบบ
ผลสอบ
601320806
นางสาวสงกรานต์    เชิงเอี่ยม
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ่าน
601320823
นางสาวสิริลักษณ์    ทิพย์สันเทียะ
ผ่าน
601320825
นางสาวกนกวรรณ    เกิดคำ
วิจัยทางคณิตศาสตร์
ผ่าน

ตรวจสอบหลักฐาน
Back


Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000