Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาอย่างมากมายและต่อเนื่องทุกปี ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์กิจกรรมค่ายวิชาการคณิตศาสตร์กิจกรรมบริการวิชาการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมด้านงานวิจัยคณิตศาสตร์กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาคณิตศาสตร์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000