Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาอย่างมากมายและต่อเนื่องทุกปี ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์กิจกรรมค่ายวิชาการคณิตศาสตร์กิจกรรมบริการวิชาการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมด้านงานวิจัยคณิตศาสตร์กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาคณิตศาสตร์Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000