Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความสำคัญ
        วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุก ๆ ปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี (ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทต่าง ๆ นิทรรศการผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
        สำหรับโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ และการแข่งขันตอบปัญหา A-math และ 180IQ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม

ตัวอย่างภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000