Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

กิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความสำคัญ
        กิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ นิทรรศการผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ระยะเวลา 2 - 3 วัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000