Mathematics by KPRU  

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน                 

กิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความสำคัญ
        กิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ นิทรรศการผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ระยะเวลา 2 - 3 วัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Moo 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet, THAILAND 62000