Mathematics by KPRU

มีความสุขเหมือนอยู่บ้าน          
วิชาการมาตรฐานสากล     

ลืมรหัสผ่าน

กิจกรรมวันพาย ($\pi$-day)
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความสำคัญ
        ค่าพาย ( $\pi $ ) นับเป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักและสำคัญมากที่สุดค่าหนึ่ง มีค่าประมาณ 3.14 หรือ $\frac{22}{7}$ นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกจึงถือว่าวันที่ 14 มีนาคม ซึ่งเขียนเป็นระบบปฏิทินแบบ เดือน.วันที่ เป็น 3.14 และวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งเขียนเป็นระบบปฏิทินแบบ วันที่/เดือน เป็น 22/7 ของทุกปีเป็นวันพาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ปฏิทินระบบไหน สำหรับโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวัน $\pi$ ขึ้นในทุกปี โดยยึดตามวันที่ 14 มีนาคม ของแต่ละปีเป็นหลัก

กิจกรรม
        สำหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละปีจะประกอบด้วย
  • :: ทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล

  • :: บรรยายทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือเรื่องที่น่าสนใจต่าง ๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตร

  • :: แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่เรียนจบในปีการศึกษา และมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องต่าง ๆ

  • :: สังสรรค์ ทานอาหารเย็น การแสดง ร้องเพลง จับฉลากของรางวัล แลกของขวัญ

ตัวอย่างภาพกิจกรรมวันพาย ($\pi$-day) ของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000